Algemene Voorwaarden


ALGEMENE VOORWAARDEN VAN

PrimaLed BV gevestigd te Ede gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Arnhem (onder nummer 08128761). 

Artikel 1: Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
PrimaLed BV: PrimaLed BV
Overeenkomst: De overeenkomst tussen PrimaLed BV en haar afnemer. 
Afnemer: De wederpartij van PrimaLed BV bij de over­een­komst. 


Artikel 2: Algemeen 

Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere offerte en iedere overeenkomst tussen PrimaLed BV en de afnemer, voor zover door partij­en niet uitdrukkelijk schriftelijk van deze algemene voorwaar­den is afgeweken. Door de afnemer gehanteerde algemene voorwaarden worden door PrimaLed BV niet aanvaard, tenzij partijen uitdrukkelijk anders over­eenko­men. 


Artikel 3: Offertes 

De door PrimaLed BV uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en vervallen in ieder geval 14 dagen na dagtekening, tenzij anders aangegeven. De op de website vermelde prijzen zijn inclusief B.T.W. & exclusief verzendkosten tenzij anders aange­geven. 


Artikel 4: Totstandkoming van de overeenkomst 

De overeenkomst komt eerst tot stand door een email orderbevestiging van PrimaLed BV, afwijkingen dienen schriftelijk te worden overeengekomen. 


Artikel 5: Prijsverhoging 

PrimaLed BV heeft de bevoegdheid prijsverhogingen waarmee PrimaLed BV in het kader van de uitvoering van de overeenkomst wordt geconfron­teerd en die optreden na het sluiten van de overeenkomst door te berekenen aan de afnemer­. Alleen wanneer de prijsverhoging meer bedraagt dan 15% heeft de afnemer de bevoegdheid de overeenkomst te ontbin­den, zonder dat de afnemer daarbij aanspraak kan maken op schadever­goe­ding. 


Artikel 6: Vooruitbetaling en/of zekerheidsstelling 

PrimaLed BV is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of zeker­heids­stelling van de afnemer te verlangen alvorens tot uitvoe­ring of verdere uitvoering van de overeenkomst over te gaan. Indien aan het verlangen tot vooruitbetaling of zekerheidsstelling niet op eerste verzoek wordt voldaan is PrimaLed BV bevoegd de overeenkomst te ontbinden, onver­minderd haar recht op vergoe­ding van de schade die zij dien­tengevol­ge lijdt. PrimaLed BV is tevens gerechtigd uitvoering of verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten indien de afnemer in gebreke is met de voldoening van zijn verplichtingen uit een of meerdere eerder met PrimaLed BV afgesloten overeenkomsten. Indien aan een (herhaald) verzoek tot voldoening niet wordt voldaan is PrimaLed BV bevoegd de overeenkomst te ontbinden, onver­minderd haar recht op vergoe­ding van de schade die zij dien­tengevol­ge lijdt. 


Artikel 7: Levertijden 

De overeengekomen levertijd is geen bindende termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige aflevering dient de afnemer PrimaLed BV derhalve schrifte­lijk in gebre­ke te stellen, waarbij aan PrimaLed BV een redelij­ke ter­mijn van ten­minste 21 dagen dient te worden gesteld om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen. Indien PrimaLed BV in verzuim is heeft de afnemer slechts het recht de overeenkomst te ontbinden. PrimaLed BV zal terzake nimmer aanspra­ke­lijk zijn voor enige schade, hoe ook ge­naamd, door afnemer dan wel derde(n) te lijden. Afnemer vrij­waart PrimaLed BV terzake voor aan­spraken van derden. 


Artikel 8: Levering 

Leveringen geschieden door verzending op een door PrimaLed BV te bepalen wijze aan het adres van de afnemer. Indien de afnemer de voorkeur geeft aan een andere wijze van verzending, dient deze wijze in de orderbevestiging van PrimaLed BV te worden aangegeven en zijn de eventuele daaraan verbonden (meer)kosten voor de rekening van de afnemer. Het is PrimaLed BV toegestaan de verkochte zaken in ge­deelten te leve­ren en iedere deellevering apart te factureren. De afnemer is verplicht de gekochte zaken af te nemen c.q. aan PrimaLed BV alle informatie te verstrekken en medewerking te verlenen teneinde een correcte aflevering door PrimaLed BV mogelijk te maken. Het risico ten aanzien van zaken die door PrimaLed BV aan de afnemer worden verzonden, gaat over op de afnemer vanaf het moment van verzending. 


Artikel 9: Afwijkingen 

Geringe afwijkingen tussen enerzijds de door PrimaLed BV geleverde zaken en anderzijds de zaken als gespecificeerd in de overeenkomst kunnen geen reden vormen voor afkeuring, kor­ting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding. Afwijkingen, die alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of slechts een ondergeschikte invloed op de ge­bruikswaarde van de geleverde zaken hebben, worden beschouwd als geringe afwijkingen in de zin van dit artikel. 


Artikel 10: Reclames 

PrimaLed BV betrekt haar producten van een groot aantal toeleveranciers in binnen- en buitenland. Alhoewel PrimaLed BV de nodige zorg betracht in de keuze van haar toeleveranciers kan zij niet in staan voor de conformiteit terzake fabrikant en specificaties van de krachtens de overeenkomst aan afnemer te leveren zaken. Na aflevering dient afnemer direct te controleren of PrimaLed BV de overeenkomst correct is nagekomen en de geleverde zaken deugdelijk te controleren op zichtbare gebreken en conformiteit terzake fabrikant en specificaties en in dat kader de geleverde zaken elektrisch te testen. Reclames in verband met zichtbare gebreken en non conformiteit als in het eerste lid bedoeld dienen binnen 14 dagen na aflevering schriftelijk bij PrimaLed BV te worden gemeld. Andere gebreken dienen binnen 14 dagen na ontdekking door de afnemer­ bij PrimaLed BV te worden inge­diend. Na het verstrijken van genoemde termijnen vloeit er voor PrimaLed BV uit enige reclame van de afnemer geen enkele ver­plichting voort. Het bewijs dat de geleverde zaken en/of de verpakking daar­van ten tijde van de aflevering gebreken ver­toon­den, dient door de afnemer te worden geleverd. Op afnemer rust de bewijslast dat de zaken waarop de recla­me betrekking heeft dezelfde zijn als die welke door PrimaLed BV zijn geleverd. Ook indien de afnemer tijdig reclameert, blijft de ver­plich­ting van de afnemer tot betaling en afname van gedane bestel­lingen bestaan. 


Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud 

De door PrimaLed BV geleverde zaken blijven het eigendom van PrimaLed BV totdat de afnemer alle verplich­tingen uit alle met PrimaLed BV gesloten overeenkom­sten is nagekomen. Door PrimaLed BV afgeleverde zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsvoering worden bewerkt, verwerkt of doorverkocht. Overigens is de afnemer niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen. Indien de afnemer zijn verplichtingen niet nakomt of er ge­gronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is PrimaLed BV ge­rech­tigd afgeleverde zaken waarop het eigen­domsvoorbehoud rust bij de afnemer of derden die de zaak voor de af­nemer houden weg te halen of weg te doen halen. 


Artikel 12: Overmacht 

Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan PrimaLed BV zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voorzover deze omstan­dig­heden de nakoming onmogelijk maken of onrede­lijk bemoei­lijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrij­ven dan die van ledverlichting.nl, een alge­meen gebrek aan beno­digde grond­stoffen en andere voor het tot ­stand brengen van de overeenge­ko­men prestatie benodig­de zaken of diensten, niet-­voorzienbare stagna­tie bij toeleve­ranciers of andere derden waarvan PrimaLed BV afhankelijk is en alge­mene vervoersproble­men. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtin­gen van PrimaLed BV opge­schort. Indien de periode waarin door over­macht nakoming van de verplichtingen door PrimaLed BV niet moge­lijk is langer duurt dan 30 dagen zijn zowel PrimaLed BV als de afnemer be­voegd de overeenkomst te ontbin­den, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding be­staat. 


Artikel 13: Garantie en aansprakelijkheid 

PrimaLed BV garandeert de goede werking van de geleverde zaken gedurende een periode van 12 maanden, te rekenen vanaf de datum van aflevering van de zaken aan de afnemer, mits deze onder normale condities worden gebruikt en waarbij geldt dat ingeval van gerede twijfel de bewijslast terzake voormeld normaal gebruik op de afnemer rust. PrimaLed BV garandeert niet en wordt nimmer geacht gegarandeerd te hebben of er voor in te staan dat de geleverde zaak of zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor de afnemer het wenst te doen gebruiken, te bewerken of verwerken. De aansprakelijkheid van PrimaLed BV is te allen tijde uitdrukkelijk beperkt tot vervanging van hetgeen ondeugdelijk werd afgeleverd, zodra dit haar redelijkerwijs mogelijk is, of- ter keuze van ledverlichting.nl- tot terugbetaling van hetgeen voor het geleverde aan de afnemer in rekening werd gebracht. Voor bedrijfsschade of andere directe of indirecte schade is PrimaLed BV jegens de afnemer en/of derden nimmer aansprakelijk. De afnemer vrijwaart PrimaLed BV volledig voor alle aanspraken van derden, welke mochten voortvloeien uit of verband houden met (niet-) nakoming door PrimaLed BV van verplichtingen uit hoofde van enige overeenkomst met de afnemer. De in dit artikel opgenomen beperking van aansprakelijkheid geldt niet indien sprake is van aansprakelijkheid van PrimaLed BV als bedoeld in Boek 6, titel 3, afdeling 3 BW (productenaansprakelijkheid). 


Artikel 14: Betaling 

Betaling dient, zonder dat afnemer gerechtigd is tot enige korting, verreke­ning of opschorting te geschieden binnen 30 dagen na fac­tuurda­tum. Na het verstrijken van deze termijn is de afnemer, zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is, in verzuim; de afnemer is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschul­digd ter hoogte van de wettelijke rente vermeerderd met 2% op jaarbasis. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van beta­ling van de afnemer zullen de verplich­tingen van de afnemer onmid­dellijk opeisbaar zijn. 


Artikel 15: Gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten 

Is de afnemer in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle door PrimaLed BV gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van afnemer. In ieder geval is de afnemer terzake buitengerechtelijke kosten verschuldigd 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,00. Indien PrimaLed BV aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, komen ook deze voor vergoe­ding in aanmerking. 


Artikel 16: Forumkeuze 

In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen de afnemer en ledverlichting.nl, in geval de rechtbank, met uitsluiting van de sector kanton, bevoegd is, worden be­slecht door de rechtbank te Arnhem. PrimaLed BV blijft echter bevoegd de afnemer te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselij­ke internationa­le ver­drag bevoegde rechter. 


Artikel 17: Rechtskeuze 

Op elke overeenkomst tussen PrimaLed BV en de afnemer is Neder­lands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag, wordt uitdrukke­lijk uitgesloten


Disclaimer: 

In deze disclaimer wordt verstaan onder: 
de eigenaar: de eigenaar van de website; 
gebruik(en): alle denkbare handelingen; 
u: de gebruiker (bezoeker) van de website; 
de content: alle in de website aanwezige inhoud; 

Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. 
Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. De content is door de eigenaar met de grootste zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor getoonde content op aan de deze website gekoppelde bestanden. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemmming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op andere publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk te worden verzocht. Zonder deze schriftelijke toestemming kunt u geen content of delen van deze website gebruiken. 

Afbeeldingen 
Alle afbeeldingen worden zo goed mogelijk getoond. Toch kan een artikel op details afwijken van de op de website getoonde afbeeldingen. PrimaLed BV kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor verschillen met de afbeeldingen en de werkelijkheid. 

Voor gevolgen van fouten veroorzaakt door de server of door hackers, type fouten, computervirussen en dergelijke kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.